AM Minhab ibn Halim *2013

Pedigree
AM Minhab ibn Halim Al Halim Mahadin Madkour I
Mahameh
Mohebah El Shahwan
Maboubah
KDS Salome Mayshahn Maysoun
Halim Shah I-3
KDS Princess Halima Tabari
Bint Samira
return to stallions